Cosmoland

yelik Szlemesi

1. TARAFLAR
 1.1. ........................ yelik szlemesi (yelik Szlemesi) Kkbakkalky Mah. Baretmen Cad. No:9/8 Ataehir / STANBUL adresinde bulunan Nehir Kozmetik Parfmeri San. ve Tic. Ltd. ti. (cosmoland.com.tr) ile ye (ye) arasnda, ye’nin cosmoland.com.tr’nin websitesinde sunduu hizmetlerden yararlanmasna ilikin koullarn belirlenmesi iin imza altna alnmtr.
 1.2. cosmoland.com.tr ve ye ………………. yelik szlemesinde mnferiden Taraf ve birlikte Taraflar olarak anlacaklardr.
 
2. TANIMLAR
erez politikas websitesi’nin ilevselliini salamak, yelerin alveri deneyimini gelitirmek ve yelerin websitesini ziyaretlerine ilikin bilgiler dorultusunda tercih ve beenilerine uygun ierik sunmak amacyla kullanlan erezler hakknda bilgilendirme ieren ve websitesi zerinden eriilebilecek olan politika metnini ifade eder.

Gizlilik ve Kiisel Verilerin Korunmas Politikas yelerin websitesi zerinden girdikleri kiisel bilgilerin, cosmoland.com.tr tarafndan hangi sebeplerle ve nasl kullanlaca gibi konular da dahil olmak zere cosmoland.com.tr’nin kiisel verilere ilikin gizlilik politikasn belirleyen ve websitesi zerinden eriilebilecek olan politika metnini ifade eder.

Hesabm sayfas ye’nin websitesinde yer alan eitli fonksiyonlardan ve hizmetlerden faydalanmas iin gerekli ilemleri yapabildii, kiisel verilerini ve uygulama baznda kendisinden istenen bilgilerini girdii sadece mteri tarafndan belirlenen kullanc ad ve ifre ile eriilebilen kendisine zel sayfay temsil eder.

Hizmet yelerin ve ziyaretilerin yelik szlemesi ierisinde tanmlanan ilemlerini gerekletirmelerini temin etmek amacyla cosmoland.com.tr ya da cosmoland.com.tr’nin belirledii i orta tarafndan verilen hizmet ve uygulamalar ifade eder.

ye cosmoland.com.tr ile yapt yelik szlemesi kapsamnda websitesine ye olan ve sata arz edilen rn ve/veya hizmetleri satn alan gerek kiiyi ifade eder.

Websitesi mlkiyeti cosmoland.com.tr’ye ait olan ve cosmoland.com.tr’nin …………. szleme ile belirlenen hizmetler’i zerinde sunmakta olduu www.cosmoland.com.tr alan adna sahip internet sitesini, mobil uygulamalarn ifade eder.

Ziyareti websitesini ye olmadan kullanan ve hizmetlerden faydalanan kiileri temsil eder.
 
3. YELK SZLEMES’NN KAPSAM VE AMACI

……………………., cosmoland.com.tr’yi iletmekte olup, 6563 sayl Elektronik Ticaretin Dzenlenmesi Hakknda Kanun uyarnca arac hizmet salaycdr.

yelik szlemesi hkmlerine gre ye, websitesine ye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve bu platformda satlan rn ve/veya hizmetleri satn almak istemektedir.

yelik szlemesi’nin amacn, hizmetlerden yararlanmasna ilikin koullarn belirlenmesi ve bu dorultuda taraflarn hak ve ykmllklerinin tespiti oluturmaktadr. yelik szlemesinin ye tarafndan onay ile ye, websitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanma, ieriklere, uygulamalara ve yelere ynelik her trl beyan da kabul etmi olduunu beyan ve taahht eder.
 
4. TARAFLAR’IN HAK VE YKMLLKLER

ye stats iin, yelik szlemesinin onaylanmas ve yelik sayfasnda talep edilen bilgilerin doru ve gncel bilgilerle doldurmas gerekmektedir. ye olmak isteyen kullancnn 18 yan doldurmu olmas gerekmektedir. yelik szlemesini doldururken doru beyanda bulunmayan ye, ortaya kabilecek tm zararlardan kendisi sorumludur.

yelik hak ve ykmllklerinin hangi kiiye ait olduu konusunda ihtilaf olmas ve bu hususta sz konusu kiilerin cosmoland.com.tr’den talepte bulunmas halinde cosmoland.com.tr, ilgili yelik hesab kullanlarak herhangi bir hizmet iin cosmoland.com.tr’ye deme yapan en son kiinin yelik hesabnn sahibi olduunu kabul ederek, bu dorultuda ilem yapma hakkna sahiptir.

ye, websitesi zerinde gerekletirdii ilemlerde ve yazmalarda, …………….. yelik szlemesinin hkmlerine, websitesinde belirtilen tm koullara, yrrlkteki mevzuata ve ahlak kurallarna uygun olarak hareket edeceini kabul ve beyan eder. ye’nin websitesi dâhilinde yapt ilem ve eylemlere ilikin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

cosmoland.com.tr, yrrlkteki mevzuat uyarnca yetkili makamlarn talebi halinde, yenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu uyarnca gerekli olduu takdirde yeyi nceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarm kurallarna tabi olarak sz konusu makamlarla paylaabilecektir.

ye’nin hesabm sayfasna eriim ve websitesi zerinden ilem yapmak iin ihtiya duyduu kullanc ad ve ifre bilgisi, ye tarafndan oluturulmakta olup, sz konusu bilgilerin gizlilii tamamen yenin sorumluluundadr. ye, kendisine ait kullanc ad ve ifre ile gerekletirilen ilemlerin kendisi tarafndan gerekletirilmi olduunu, bu ilemlerden kaynaklanan sorumluluunun kendisine ait olduunu, bu ekilde gerekletirilen i ve ilemleri kendisinin gerekletirmedii yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri sremeyeceini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak ykmllklerini yerine getirmekten kanmayacan kabul, beyan ve taahht eder.

ye, websitesini bu madde desaylan haller bata olmak zere hukuka ve ahlaka aykr bir ekilde kullanmayacaktr. *Websitesi’nin herhangi bir kii adna veri taban oluturmak iin *Websitesi’nin btnnn veya bir blmnn bozma, yanl bilgiler veya baka bir kiinin bilgileri kullanlarak ilem yaplmas, yanl veya yanltc ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletiim, deme veya hesap bilgileri de dahil yanl veya yanltc kiisel veriler kullanmak suretiyle gerek olmayan yelik hesaplar oluturulmas ve bu hesaplarn yelik Szlemesi’ne veya yrrlkte mevzuata aykr ekilde kullanlmas, *baka bir ye’nin hesabnn izinsiz kullanlmas, baka birinin yerine geilerek ya da yanl bir isimle ilemlere taraf ya da katlmc olunmas.

Yorum ve puanlama sistemlerinin amalar dnda kullanlmas;

Virs veya websitesi’ne, websitesi’nin veri tabanna, websitesi zerinde yer alan herhangi bir ierie zarar verici herhangi baka bir teknoloji yaylmas;

Hizmetler’in, websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajlarn kt niyetle ve haksz fayda salanmas amacna ynelik kullanlmas, kampanya koullarnn kt niyetle ihlal edilmesi.
 
5. SZLEME’NN FESH

Taraflar’dan herhangi biri, ……….. yelik szlemesini tek tarafl ve tazminat demeden feshedilebilir. Byle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar domu olan hak ve borlar karlkl olarak tamamen ifa edeceklerdir. 

cosmoland.com.tr, ye’nin ………………… yelik szlemesinin herhangi bir maddesini ihlal ettiini tespit etmesi veya buna ilikin makul bir phe duymas halinde yelii askya alma, sonlandrma, dava ve takip haklarna sahiptir.
 
6. FKR MLKYET HAKLARI

cosmoland.com.tr markas ve logosu,  mobil uygulamasnn ve websitesinin tasarm, yazlm, alan ad ve bunlara ilikin olarak cosmoland.com.tr tarafndan oluturulan her trl marka, tasarm, logo, ticari takdim ekli, slogan ve dier tm ieriin her trl fikri mlkiyet hakk ile cosmoland.com.tr’nin mlkiyetindedir. ye, cosmoland.com.tr’nin, bal irketlerinin mlkiyetine tabi fikri mlkiyet haklarn siteadresi.com.tr’nin izni olmakszn kullanamaz, paylaamaz, datamaz, sergileyemez, oaltamaz veya bunlardan tremi almalar yapamaz.
 
7. MCBR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet mdahalesi, isyan, igal, sava, seferberlik, grev, lokavt, i eylemleri veya boykotlar dahil olmak zere ii-iveren anlamazlklar, siber saldr, iletiim sorunlar, altyap ve internet arzalar, sisteme ilikin iyiletirme veya yeniletirme almalar ve bu sebeple meydana gelebilecek arzalar, elektrik kesintisi, yangn, patlama, frtna, sel, deprem, g, salgn veya dier bir doal felaket veya cosmoland.com.tr’nin kontrol dnda gerekleen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak ngrlemeyecek dier olaylar (Mcbir Sebep) cosmoland.com.tr’nin ………………. yelik szlemesinden doan ykmllklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, cosmoland.com.tr ifas mcbir sebep sonucunda engellenen veya geciken ykmllklerinden dolay sorumlu tutulamaz ve bu durum ……………………… yelik Szlemesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 
8. MUHTELF HKMLER

8.1. Delil szlemesi: ye, ……………… yelik szlemesi’nden doabilecek ihtilaflarda cosmoland.com.tr’nin resmi defter ve ticari kaytlar ile cosmoland.com.tr’nin veri tabannda, sunucularnda tutulan e-ariv kaytlarnn, elektronik bilgilerin, elektronik yazmalarn ve bilgisayar kaytlarnn, balayc, kesin ve mnhasr delil tekil edeceini ve bu maddenin 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamnda delil szlemesi niteliinde olduunu kabul eder.
 
8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyumazlklarn zm: …………… yelik szlemesi mnhasran Trkiye Cumhuriyeti kanunlarna tabi olacaktr. ………………… yelik Szlemesi’nden kaynaklanan veya …………………….. yelik Szlemesi ile balantl olan her trl ihtilaf, zmir Mahkemeleri ve cra Mdrlkleri’nin mnhasr yarg yetkisinde olacaktr.
 
8.3. Bildirim: cosmoland.com.tr, ye ile ye’nin kayt olurken bildirmi olduu elektronik posta adresi vastasyla veya telefon numarasna arama yapmak ve SMS gndermek suretiyle iletiim kuracaktr. ye, elektronik posta adresini ve telefon numarasn gncel tutmakla ykmldr.

8.4. yelik Szlemesi’nin Btnl ve Blnebilirlii: …………. yelik szlemesi, konuya ilikin olarak taraflar arasndaki anlamann tamamn oluturmaktadr. ……………… yelik Szlemesi’nin herhangi bir hkmnn yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafndan tmyle veya ksmen geersiz veya uygulanamaz olduu veya makul olmadna karar verilmesi halinde, sz konusu geersizlik, uygulanamazlk veya makul olmama lsnde ……………… yelik szlemesi blnebilir olarak kabul edilecek ve dier hkmler tmyle yrrlkte kalmaya devam edecektir. 

8.5. yelik Szlemesi’nin Devri: ye, cosmoland.com.tr’nin nceden yazl onayn almakszn …………………… yelik szlemesi’ndeki haklarn veya ykmllklerini tmyle veya ksmen temlik edemeyecektir.

8.6. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin yelik szlemesinde kendisine verilen herhangi bir hakk kullanmamas ya da icra etmemesi, sz konusu haktan feragat ettii anlamna gelmeyecek veya sz konusu hakkn daha sonra kullanlmasn ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 
 
8 (sekiz) maddeden ibaret bu yelik szlemesi, ye tarafndan her bir hkm okunarak ve btnyle anlalarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yrrle girmitir.